Regulamin konkursu Strong Filler

REGULAMIN KONKURSU „Strong Filler to moc sama w sobie!”

 


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) zastosowanie znajduje do konkursu, który zostanie przeprowadzony w dniach od 13.03.2024 r. do 08.05.2024 r. w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/norgips przez Organizatora wskazanego w ust. 2 poniżej (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2, 40-312 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000756630, NIP 954-279-87-14, REGON 381754838, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na zlecenie Norgips Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 93, 02-634 Warszawa, KRS: 0000529680, REGON 015554333, NIP 5222702366, kapitał zakładowy 20 010 000,00 zł (dalej: „Norgips”) i jest organizowany w serwisie społecznościowym Facebook – dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/norgips (dalej: „Profil Norgips”).

4. Profil Norgips prowadzony jest na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku”(URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php).

5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość przeprowadzenia Konkursu.

6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

7. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi w znaczeniu zdefiniowanym w § 6 poniżej i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlegać przepisom prawa polskiego.

9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

§ 2

UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. ukończyła 18 rok życia;
 2. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 4. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil Uczestnika”), zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
 5. spełni wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora i Administratora, pracownicy Norgips, ani członkowie ich rodzin. Na potrzeby Konkursu przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

CZAS TRWANIA I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał od dnia 13.03.2024 r. od godz. 18:00 do dnia 08.05.2024 r. do godz. 23:59:59. Od tego momentu Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania Zadania Konkursowego (w znaczeniu zdefiniowanym w § 4 ust. 1 poniżej).

2. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do godz. 23:59:59 dnia 08.05.2024 r.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17.05.2024 r. o godz. 15:00.

4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

 1. wykonanie Zadania Konkursowego;
 2. zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
 3. udzielenie zgód, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz.

6. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia konkursu do 08.05.2024 r. w przypadku otrzymania mniej niż 20 (słownie: dwudziestu) Odpowiedzi Konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje również o zmianie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

7. Wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku – własnego i/lub dzieci, których jest rodzicem lub prawnym opiekunem, ewentualnie uwiecznionego w jego Odpowiedzi Konkursowej (w znaczeniu zdefiniowanym w § 4 ust. 1 poniżej). Podobnie publikując Odpowiedź Konkursową Uczestnik oświadcza (potwierdza), że jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolny od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 9 poniżej. Publikując Odpowiedź Konkursową Uczestnik godzi się również i oświadcza, że Odpowiedź Konkursowa będzie zamieszczone w sieci Internet bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie Konkursu, to jest w związku z organizacją Konkursu i poinformowaniem o jego rozstrzygnięciu.

8. Uczestnik godzi się również i oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie zgłoszonej przez siebie do Konkursu Odpowiedzi Konkursowej w serwisie Facebook bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie Konkursu - to znaczy w związku z organizacją Konkursu i poinformowaniem o jego rozstrzygnięciu.

9. Publikując Odpowiedź Konkursową Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (w znaczeniu zdefiniowanym w § 5 ust. 3 - 4 poniżej), w zamian za tę Nagrodę, przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej , w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerową Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. Powyższe zostanie potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności odbioru Nagrody. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Laureatowi Nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

10. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):

 1. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
 2. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika lub jakiekolwiek osoby trzecie, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Norgips Sp. z o.o., Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
 3. z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tego Uczestnika, którego działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestnika, który:

 1. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook;
 2. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 3. tworzy fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 4. nie spełnia któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

12. W sytuacjach, o których mowa w ustępach 9 i 10, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o usunięciu jego Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do takiej Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

§ 4
ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie Konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegać będzie na:

 1. dokonaniu przez Uczestnika zakupów produktu Strong Filler za min. 500,00 zł (można łączyć dowody zakupu);
 2. wysłaniu zdjęcia dowodu zakupu w wiadomości prywatnej;
 3. zrobieniu kreatywnego zdjęcia produktu Strong Filler na budowie;
 4. umieszczeniu Odpowiedzi Konkursowej, zgodnie lit. c niniejszego ustępu, korzystając z funkcjonalności portalu Facebook, w komentarzu pod postem Konkursowym.

2. Po zweryfikowaniu zgodności Odpowiedzi Konkursowej z postanowieniami Regulaminu, Organizator – w przypadku pozytywnej weryfikacji – weźmie Odpowiedź Konkursową pod uwagę w trakcie wyboru Laureatów Konkursu.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA

1. Spośród Odpowiedzi Konkursowych umieszczonych zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, wyznaczone przez Organizatora jury konkursowe wybierze trzy Odpowiedzi Konkursowe, których autorzy (Uczestnicy, którzy je opublikowali) zostaną zwycięzcami Konkursu (dalej: „Laureaci”). Wybór Laureatów zostanie dokonany w terminie określonym w §3 ust. 3 Regulaminu chyba, że zastosowanie znajdzie postanowienie §3 ust. 6 zd. 2 Regulaminu.

2. Podstawą wyboru zwycięskiej Odpowiedzi Konkursowej będzie kreatywność, pomysłowość zaangażowanie ich autora, oraz to, czy opakowanie Strong Filler znajduje się w kadrze zdjęcia. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo wyboru według własnego, subiektywnego uznania.

3. Nagrodami dla Laureatów są:

a. Dla Laureata 1-go miejsca:

1. Voucher na zakup roweru o wartości 3500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym https://www.goride.pl/;

b. Dla Laureata 2-go miejsca:

1. Radio budowlane Makita o wartości 725 zł;

c. Dla Laureata 3-go miejsca:

1. Bluza męska marki Adidas o wartości 195 zł w rozmiarze M lub XXL.

(dalej: „Nagroda”/„Nagrody”).

4. Niezależnie d Nagród Laureaci uprawnieni będą do dodatkowej nagrody pieniężnej o równowartości należnego od Nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym taka dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Laureatowi lecz zostanie przeznaczona na odprowadzenie podatku przez Organizatora.

5. O wyborze Laureatów wszyscy Uczestnicy powiadomieni zostaną poprzez odpowiednie oznaczenie Profilu Uczestników, którzy zostali Laureatami.

6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Laureatami przesyłając - z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Facebook - prywatną wiadomość z informacją o wygranej oraz terminie wysłania Nagrody.

7. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w §3 ust. 10 i 12, wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę uzupełniającego wyboru Odpowiedzi Konkursowych określoną w ust. 1 powyżej.

8. Laureaci zobowiązani będą do obioru Nagrody w sposób i terminie wskazanym mu przez Organizatora w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej.

9. Wysłanie nagrody nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego. Odbierając Nagrodę Laureaci mogą zostać zobowiązani do podpisania oraz odesłania Organizatorowi oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 8 powyżej. Voucher obowiązuje na cały asortyment w sklepie Internetowym GoRide.pl i jest ważny cały rok. Dzięki temu obdarowana osoba sama zdecyduje na co oraz kiedy przeznaczy swój bon. Po wyłonieniu zwycięzcy, Laureat otrzyma Voucher Online do samodzielnego wydruku, wraz z unikalnym kodem weryfikacyjnym.

10. Laureat, po odbiorze Nagrody zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi - z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Facebook - w wiadomości prywatnej swojego zdjęcia z nagrodą.

§ 6

DANE OSOBOWE

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych Uczestników Organizator informuje i oświadcza się, że Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu zbieranych na potrzeby organizacji konkursu jest Organizator, tj. Norgips Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 93, 02-634 Warszawa o, KRS: 0000529680, REGON 015554333, NIP 5222702366, kapitał zakładowy 20 010 000,00 zł, zaś pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na zasadach wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postepowania reklamacyjnego).

Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Danych w celu realizacji Konkursu oraz rozliczenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotowi zarządzającemu Norgips oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych na Profilu Norgips przez Norgips Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Norgips (https://norgips.pl).

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do regulaminu - klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych na Profilu Norgips przez Norgips Sp. z o.o.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu przez Norgips Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z profilu Norgips na Facebooku („Profil”) jest Norgips Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(„Administrator”).

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować na adres: Norgips Sp. z o.o. ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa.

3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a. Administrator przetwarza dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji Profilu poprzez kliknięcie ikony "Obserwuj",
 2. opublikowały swój komentarz pod postem na Facebooku,
 3. wskazały polubienie, oznaczyły Administratora lub inną reakcję na post lub komentarz na Profilu,
 4. skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości,
 5. udostępniły innym użytkownikom post z naszego Profilu,
 6. są obecne na filmach, zdjęciach bezpośrednio znajdujących się na Facebooku.

b. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia lub filmy (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść komentarzy.
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki plikom cookies.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

 • administrowania i zarządzania Profilem Administratora, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta)
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora poprzez wiadomości prywatne;
 • w przypadku wszelkich konkursów w celu ich odpowiedniego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

 

Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Facebook, jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator aplikacji Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

 

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających Profil Administratora), które mogą być udostępniane Administratorowi, jako prowadzącemu Profil.

 

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) inni użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Ciebie są jawne);

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d) właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/center/?entry_point=privacy_basics_redirect

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez czas funkcjonowania Profilu lub okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” Profilu Administratora, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator aplikacji Facebook.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem aplikacji Facebook możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

8. Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na koncie.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z Profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

 

 

Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

 • техническа документация на продуктите и решенията
 • калкулацията за разхода на материали
 • обобщен списък на продуктите
 • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре