Общи условия за предоставяне на
електронни услуги§ 1

Общи разпоредби

 

 1. В съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (ДВ, бр. 144 от 2002 г., позиция 1204 с изменения) Norgips Sp. z o. o. с настоящото установява Общи условия за предоставяне на услуги по електронен път.
 2. Настоящите Общи условия (Общи условия) определят
  1. видовете и обхвата на предоставяните по електронен път услуги;
  2. условията за предоставяне на услуги по електронен път;
  3. условията за сключване и прекратяване на договорите за предоставяне на услуги по електронен път;
  4. процедурата за подаване на рекламации във връзка с предоставянето на услуги по електронен път.

§ 2
Дефиниции

а целите на настоящите Общи условия термините, съдържащи се по-долу, имат следните значения:

 1. Доставчик на услуги - Norgips Sp. z o.o., със седалище в 02-634 Варшава, ул. Рацлавицка 93, вписано в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, към Столичен Районен съд, XIII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под № ЕИК KRS 0000529680, данъчен номер 522-27-02-02366.
 2. Клиент – всеки, който използва услугите или по друг законосъобразен начин използва уебсайтовете, предоставени от Доставчика на услуги, в частност
 3. уебсайт – система от уебсайтове, предоставени на интернет сървъра на следните адреси:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, представляваща съвкупност от статични и динамични документи, съдържащи графични файлове, скриптове и други елементи на съвкупността, свързани чрез взаимни връзки
 4. услуги – предоставяни по електронен път
 5. предоставяне на услуги по електронен – извършване на услуги, предоставяни без едновременното присъствие на страните (от разстояние), чрез предаване на данни по индивидуална заявка на Клиента, изпращани и получавани чрез електронни устройства за обработка, включително цифрово компресиране, и съхранение на данни, които изцяло се предават, получават или излъчват чрез телекомуникационна мрежа по смисъла на Закона за далекосъобщенията от 16 юли 2004 г.
 6. телеинформационна система – набор от сътрудничещи си компютърни устройства и софтуер, които осигуряват обработка и съхранение, както и изпращане и получаване на данни чрез телекомуникационни мрежи чрез използване на подходящи за даден вид мрежи крайни устройства, по смисъла на Закона за далекосъобщенията от 16 юли 2004 г.
 7. електронни средства за комуникация – технически решения, включително оборудване в областта на ИКТ и свързаните с тях софтуерни инструменти, с възможност за индивидуално общуване на разстояние с помощта на предаване на данни между информационни и комуникационни системи, както и по-специално електронна поща
 8. електронен адрес – идентификация на ИКТ системата за обмен на данни, която дава възможност за комуникация чрез електронни средства за комуникация, по-специално електронна поща
 9. търговска информация – всяка информация, използвана пряко или косвено за промоция на стоки, услуги или имиджа на Доставчика на услуги, с изключение на информацията, която позволява електронна комуникация с определен човек и информацията за стоки и услуги, които не са предназначени за търговските цели на Доставчика на услугата.

§ 3
BТипове и набор от услуги, предоставяни по електронен път
 1. Всеки Клиент е длъжен да спазва разпоредбите на Общите условия от момента на започване на използване на дадена услуга. Подробните правила за предоставянето на някои услуги могат да бъдат определяни от отделни правилници, които са налични на съответните интернет страници.
 2. В рамките на интернет страницата, Доставчикът на услуги предоставя следните услуги по електронен път:
  1. информационни услуги
  2. комуникационни услуги
  3. услуги, свързани с организиране на продажби на продукти от търговската оферта на Доставчика на услуги или организиране на транспорт на стоки.
 3. Информационните услуги се състоят в предоставяне, по индивидуална поръчка от Клиента, на информациите, достъпни на интернет страницата чрез показването на страницата на определен URL, които се съдържат в индивидуалната поръчка на Клиента под формата на информационни данни, или те са получаване на търговска информация за продукти и услуги, предоставяни от Доставчика на услугата. В рамките на информационното обслужване по-специално могат да се изброят:
  1. услуги, при които Клиентът получава обща информация за Доставчика на услуги и неговия бизнес профил, предлаганите от Доставчика продукти и услуги, както и информации за обучение, статии в пресата, свободни работни места, лица за контакт;
  2. uуслуги, при които Клиентът може да получава от Доставчика на услуги техническа документация, технически листове на продукти и системи, инструктажни видеоматериали и други файлове за изтегляне;
  3. услуги, при които Клиентът има достъп до информация за състоянието на подадените от него рекламации;
  4. услуги, при които Клиентът може да ползва калкулатори, шаблони и други симулатори.
 4. Комуникационни услуги, които дават възможност по индивидуална поръчка от Клиента, той да осъществява комуникация със съответния отдел или се свързва с лицата за контакт на Доставчика на услуги. Като част от комуникационните услуги, по-специално се открояват услугите, в рамките на които Доставчикът на услуги и Клиентът обменят помежду си всякакви информации, свързани с тяхното общо търговско сътрудничество.
 5. Услугите за организация на продажби на продукти от търговската оферта на Доставчика на услуги или организация на превоз на стоки се състоят в даване на възможност на Клиента да дава поръчки за продукти и
  услуги, предлагани от Доставчика на услуги, както и в посредничество за осъществяване на транзакции между Доставчика на услуги и Клиента за превоз на стоки до клиентите на Доставчика на услуги. 6. Използването на отделните услуги, изброени в ал. 3-5 се осигуряват от специално меню, поместено на отделните уеб страници в рамките на портала. Използването на някои услуги, по-специално услуги за организация на продажби на продукти от търговската оферта на Доставчика на услуги или организация на превоз на стоки, е възможно само след регистрация и вход на Клиента.

§ 4
Условия за предоставяне на услуги по електронен път
 1. Техническите изисквания за ползване на интернет портала са както следва:
  1. интернет връзка,
  2. който позволява показване на екрана на компютъра на хипертекстови документи (HTML), свързани в интернет чрез мрежова услуга www.
 2. За правилното използване на услугите, Клиентът трябва да разполага с компютърен хардуер и софтуер, които да отговарят на следните минимални изисквания:
  1. интернет браузър Internet Explorer версия поне 6.0. или Firefox версия поне 2.0.
  2. монитор с минимална резолюция 1024x768
  3. включени услуги бисквитки и Java Script
 3. В случай, че Клиентът използва хардуер или софтуер, който не отговарят на техническите изисквания, посочени в ал. 1-2 по-горе, Доставчикът на услуги не гарантира изправно функциониране на интернет сервиза и предупреждава, че това може да окаже негативно въздействие върху качеството на предоставяните услуги.
 4. Клиентът няма право да предоставя съдържание с незаконен характер, както и да предприема действия, които могат да причинят смущения или увреждания на интернет портала. В случай, че Доставчикът на услуги получи известие или надеждна информация за незаконния характер на съхраняваните данни, предоставени от Клиента, Доставчикът на услуги може спре достъпа до тези данни. Доставчикът на услуги не носи отговорност пред Клиента за вреди, които той е понесъл в резултат от спиране на достъпа до незаконни данни.
 5. Клиентът може да ползва услугите анонимно или чрез псевдоним, освен ако характеристиката на дадена услуга изисква въвеждане на определени лични данни. Обаче, в случай на неправомерно използване на услугите (т.е. употреба, която не съответства на Общите условия, приложимото право или разпоредбите на приложимите договори между Доставчика и Клиента), Доставчикът на услуги има право да обработва личните данни Клиента до степен, необходима за определяне на отговорността на Клиента. Доставчикът на услуги уведомява Клиента за незаконните дейности с искане за тяхното незабавно спиране и за обработката на лични данни за тази цел.
 6. В случай на предаване на данни от Доставчика на услуги, той не носи отговорност за предадените данни, при следните условия: неинициирана трансмисия, липса на избор на получател, ако данните, подлежащи на предаване, не са премахнати или модифицирани. Изключването на отговорност също се отнася до автоматичното и временно междинно съхранение на предаваните данни, ако това се извършва с единствената цел трансмисия, а данните не се съхраняват по-дълго, отколкото това е необходимо при нормални условия за осъществяване на предаването.
 7. При междинно съхранение на данни, целящо ускоряване на повторен достъп до тях по искане на Клиента, Доставчикът на услуги не носи отговорност, ако:
  1. не изтрива или променя данни;
  2. прилага признати и често използвани в този вид информационни техники за определяне на техническите параметри на достъпа до данни и тяхната актуализация;
  3. не смущава прилагането на признати и често използвани в този вид информационни техники за събиране на информация за използването на събраните данни.

§ 5
Политика за бисквитките
 1. Използването на услугата е равнозначно с даване на съгласие за инсталиране на бисквитки в крайното оборудване на Клиента и използването на бисквитките от Доставчика на услуги, в съответствие със следните разпоредби. Съгласието се дава чрез настройките на уеб браузъра. Ако Клиентът не е съгласен с използването на бисквитки от Доставчика на услуги, той трябва да промените настройките на браузъра си по съответния начин или да спре да използва интернет сервиза.
 2. Бисквитките са малки файлове, запазвани и съхранявани на компютъра, таблета или смартфона на
  Клиента, докато посещава различни сайтове в интернет. Бисквитките обикновено съдържат наименованието на сайта от който идват, времето на своето съществуване и случайно генериран уникален номер, използван за идентифициране на браузъра, от който е осъществена връзката към
  сайта.
 3. Във връзка с осигуряването на съдържанието на интернет сервиза от Доставчика на услуги се използват бисквитки, т.е. информации, записани от сървъра на крайното устройство на Клиента, които сървърите винаги, когато се свържат с това устройство могат да прочетат, могат също да се използват други технологии с характеристики, сходни или идентични с бисквитките. Настоящите разпоредби, които са предназначени за бисквитките, съответно се прилагат и за други подобни технологии, използвани в рамките на интернет портала.
 4. Бисквитките се използват за:
  1. адаптация на съдържанието на сайта към предпочитанията на Клиента и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя на интернет портала и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания.
  2. изготвяне на статистики, които помагат да се разбере, как потребителите на интернет портала използват уеб страниците, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;
  3. поддържане на сесията на Клиента (след вход), благодарение на което Клиентът, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола
  4. доставка на рекламно съдържание на Клиента, съобразено с неговите интереси
 5. В рамките на интернет сервиза могат да се използват следните видове бисквитки:
  1. „„съществени”” бисквитки – бисквитки, позволяващи използването на наличните в интернет сервиза услуги, например за проверка на автентичността на бисквитките, използвани за услугите, които изискват удостоверяване в рамките на интернет портала
  2. бисквитки, използвани за осигуряване на безопасност, например за откриване на измами в удостоверяването в рамките на интернет сервиза
  3. бисквитки, даващи възможност за събиране на информация за начина на използване на интернет портала
  4. функционални бисквитки – позволяват съхранение на избраните от Клиента настройки и персонализация на интерфейса на Клиента, например по отношение на избрания език или региона на Клиента, размера на шрифта, външния вид на сайта и др.
 6. В много случаи, софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Клиента. Потребителят може по всяко време да прави промени в настройките за бисквитки. Тези настройки могат да се променят по-специално по такъв начин, че да се блокира автоматичното обработване на бисквитки в конфигурацията на уеб браузъра или всеки път да информира за тяхното записване в клиентското устройство. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитки са на разположение в настройките на софтуера (браузъра) на съответните производители на софтуер. Липсата на промени на настройките на бисквитките означава, че те ще бъдат включени в крайно устройство на Клиента и следователно Доставчикът на услуги ще бъде в състояние да съхранява информацията в крайното оборудване на Клиента и ще има достъп до тази информация.
 7. Изключване на използването на бисквитки, може да доведе до трудности при използването на някои услуги в рамките на интернет портала, по-специално тези, които изискват вход в профил. Деактивирането на бисквитките не предизвиква незабавна невъзможност за четене или преглед на съдържанието на интернет сервиза, с изключение на тези, за които достъпът изисква вход.
 8. Бисквитките могат да бъдат записвани на крайното устройство на Доставчика на услуги и след това използвани от партниращите с интернет портала рекламодатели, изследователски фирми и доставчиците на мултимедийни приложения.

§ 6
Условия за сключване и прекратяване на договори за предоставяне на услуги по електронен път
 1. Започването на използване от Клиента на дадена услуга е равнозначно със сключване на договор за предоставяне на услуги по електронен път. Използването от Клиента на дадена услуга се осъществява
  на принципите, посочени в тези Общи условия, а в някои случаи се основава на подробни правила за предоставяне на услуги, посочени в § 3, ал.. 1, изречение 2 от Общите условия.
 2. Тези Общи условия са безплатни и могат да бъдат намерени на сайтовете на интернет портала, което дава възможност на Доставчиците на услуги да се запознаят със съдържанието им преди сключване на договор за предоставяне на услуги. Общите условия се предоставя във форма, която позволява изтегляне, запис, съхранение и отпечатване.
 3. Допълнителни правила за сключване и прекратяване на договори за индивидуални услуги могат да се определят от разпоредби на отделни общи условия за съответните услугите, посочени в § 3, ал. 1, изречение 2 от Общите условия.
 4. Клиентът може по всяко време да прекрати ползването на дадена услуга. В случай, че Клиентът напусне интернет портала, договорът за предоставяне на електронни услуги се прекратява автоматично, без необходимостта от допълнителни декларации на страните. Правните последици от прекратяването на използване на услугата се определя от отделни общи условия за дадени услуги, а в случай на тяхната липса - задължителни са разпоредбите на закона, приложими в съответствие с правното естество на предоставената услуга и фактическите обстоятелства.

§ 7
Процедури за подаване на рекламации относно предоставянето на електронни услуги.
 1. Клиентите имат право да подават рекламации по отношение на услугите.
 2. Рекламациите трябва да се подават в писмен вид, с препоръчано писмо до адрес на Доставчика на услуги, посочен в § 2, т. а) от Общите условия.
 3. Надлежно подадената рекламация трябва да включва най-малко следната информация:
  1. идентификация на Клиента (включително малко и фамилно име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, а в случай на юридически лица - наименование, адрес и координатите на лицето, упълномощено да следи подадената рекламация);
  2. описание на проблема, за който се отнася рекламацията.
 4. Доставчикът на услуги ще се стреми да обработи рекламацията в рамките на 14 дни от получаването й от Доставчика на услугата.
 5. За резултата от рекламацията Доставчикът на услуги незабавно уведомява лицето, което е подало рекламацията, в писмена форма или по електронна поща на адреса на електронната поща, посочен в рекламацията.
 6. Рекламациите, в които липсват данните, посочени в ал. 3, не се разглеждат.

§ 8
Политика за поверителност

Политиката за поверителност определя какви данни обработваме и какви са правилата за този процес.

 1. Администратор
  Администраторът на Вашите данни е Norgips Sp. z o.o. със седалище във 02-634 Варшава, ул. Рацлавицка 93, вписано в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, към Столичен Районен съд, XIII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под № ЕИК KRS 0000529680, данъчен номер 522- 522-27-02-366.
 2. Цел и правна основа за обработката на лични данни
  Вашите данни се обработват съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, по-нататък наричан GDPR.
  Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за една или няколко от следните цели:

  • разработване и отговаряне на въпроси и с цел обработване на рекламации, произтичащи от предоставените съветите, в съответствие с чл. 6, т. 1, буква f от GDPR,
  • представяне на предложение за сътрудничество, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR,
  • изпълнение на договор или предприемане на действия по искане на субекта на данните, преди сключване на договора в съответствие с чл. 6, т. 1, буква b от GDPR,
  • за нуждите на директен маркетинг за стоки и услуги, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR,
  • даване на поръчки, обслужване на поръчки и доставки, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR,
  • за целите на текущо и бъдещо наемане на персонал, съгласно чл. 6, т. 1, буква f и/или а от GDPR,
  • за обслужване на рекламации, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR,

   WВ случай на планирана промяна в целта на обработката, ние ще поискаме Вашето съгласие и ще Ви информираме за променящите се условия на обработката в съответствие с чл. 6, т. 1, буква а от GDPR.
 3. акви лични данни съхраняваме
  Съхраняваме следните данни: име и фамилия, име на фирмата, адрес, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща, данъчен номер, регистрационен номер на превозното средство, място на товарене/разтоварване, номер на банкова сметка. За целите на текущото и / или бъдещото набиране на персонал съхраняваме и изпратени от Вас документи: автобиография, мотивационно писмо.
  Имаме право да съхраняваме и други данни, които са необходими за постигане на целта. В този случай, тези данни всеки път ще бъдат идентифицирани като данни, необходими за реализация на целта.

 4. Период на съхранение на данните
  Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок, необходим за реализация на целта:
  • необходимост от отговаряне на въпроси и 5 години за разглеждане на рекламации
  • по време на текущо сътрудничество и 5 години след края на сътрудничеството. След това Вашите лични данни ще бъдат обект на анонимизация или заличаване
  • в случай на реализация на проекти за набиране на персонал - данните ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на проекта или за по-дълго време - за нуждите на други бъдещи проекти за набиране на персонал с Вашето съгласие.
 5. PВашите права
  Имате право на достъп до личните си данни, поправяне (коригиране, допълване), заличаване или ограничаване на обработката и прехвърляне на данни.
  Ако сте дали съгласие за обработката, имате право да оттеглите ашето съгласие по всяко време. Съгласието може да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до: [email protected] Това не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на изразеното от Вас съгласие преди неговото оттегляне. Ако обработката на Вашите лични данни се извършва на основание чл. 6, т. 1, буква f от GDPR, Вие имате право по всяко време, по причини, свързани с Вашата специфична ситуация, да откажете обработката на личните Ви данни.
  WВсички тези права се отнасят до степента, позволена от GDPR.
  Можете да упражнявате тези права чрез изпращане на заявление с такова искане на следния адрес: Norgips Sp. z o.o. със седалище в 02-634 Варшава, ул. Рацлавицка 93
  Всеки потребител има право да подаде жалба до надзорния орган, председателя на Комисията за защита на личните данни.
 6. Сигурност, предаване и споделяне на данни
  Нашият приоритет е сигурността на Вашите данни. Като администратор, ние полагаме всички усилия за гарантиране на сигурността на Вашите лични данни.
  Не споделяме Вашите данни с други организации без вашето съгласие и знания.
  Личните данни, обработени от администратора, могат да бъдат предоставени на ограничен брой получатели, които се нуждаят от тази информация, само за да изпълняват задълженията си. Данните Ви ще бъдат споделени с бизнес партньори на Администратора, участващи в процеса на доставка. Тези данни могат да бъдат предавани до степента, необходима за целите на доставката или получаването на стоките.
  Вашите лични данни могат да бъдат предадени на трета държава (т.е. държава, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство). Прехвърляне на данни:
  • необходимо е за изпълнението на сключения с Вас договор,
  • необходимо е за сключването или изпълнението на договор, сключен във Ваш интерес,
  • необходимо е поради на съображения от важен обществен интерес,
  • необходимо с оглед на претенции,
  • необходимо е за защита на Вашите жизнени интереси,
  • ще бъдат взети от публичен регистър.

   Имате право да получи копие от личните данни, предавани към трета държави.
 7. Допълнителна информация
  Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но може да е необходимо в случай, че трябва да се свържем с Вас, за да отговорим на Вашите въпроси или да предоставим други допълнителни услуги, посочени по-горе.
  Ако Администраторът позволява създаване на профил, предоставянето на лични данни може да бъде предпоставка за сключване на договор за регистрация на профил.
  Предоставените от Вас лични данни не подлежат на автоматична обработка при създаването на профил.
  Повече информация относно защитата на личните данни можете да получите по електронна поща: [email protected]
Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

 • техническа документация на продуктите и решенията
 • калкулацията за разхода на материали
 • обобщен списък на продуктите
 • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре