Политика за поверителност

Политиката на поверителност определя какви данни обработваме и какви са правилата за този процес.

 1. Администратор

  Адиминстратор на Вашите данни е дружество Норгипс ООД, със седалище в 02-634 Варшава, улица Рацлавицка 93, вписано в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, към Столичния Районен съд, XIII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под № KRS 0000529680, данъчен номер 522-27-02-366.

 2. Цел и правна основа за обработката на лични данни

  Вашите данни се обработват съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, по-нататък наричан GDPR.

  Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за една или няколко от следните цели:

  • подготовка и отговор на запитвания, както и с цел обработване на рекламации, произтичащи от предоставените съвети, в съответствие с чл. 6, т. 1, буква f от GDPR.
  • представяне на предложение за сътрудничество, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR.
  • изпълнение на договор или предприемане на действия по искане на субекта на данните, преди сключване на договора в съответствие с чл. 6, т. 1, буква b от GDPR.
  • за нуждите на директен маркетинг на стоки и услуги, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR.
  • даване на поръчки, обслужване на поръчки и доставки, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR.
  • за целите на текущо и бъдещо наемане на персонал, съгласно чл. 6, т. 1, буква f и/или а от GDPR.
  • за обслужване на рекламации, съгласно чл. 6, т. 1, буква f от GDPR.

  В случай на планирана промяна в целта на обработката, ние ще поискаме Вашето съгласие и ще Ви информираме за променящите се условия на обработката в съответствие с чл. 6, т. 1, буква а от GDPR.

 3. Какви лични данни съхраняваме

  Съхраняваме следните данни: име и фамилия, име на фирмата, адрес, длъжност, телефонен номер, адрес на електронна поща, данъчен номер, регистрационен номер на превозното средство, място на товарене/разтоварване, номер на банкова сметка. За целите на текущото и / или бъдещото набиране на персонал съхраняваме и изпратени от Вас документи: автобиография, мотивационно писмо.

  Имаме право да съхраняваме и други данни, които са необходими за постигане на целта. В този случай, тези данни всеки път ще бъдат идентифицирани като данни, необходими за реализация на целта.

 4. Периодът на съхранение на данните

  Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок, необходим за реализация на целта:

  • необходимост от отговаряне на въпроси и 5 години за разглеждане на рекламации.
  • по време на текущо сътрудничество и 5 години след края на сътрудничеството. След това Вашите лични данни ще бъдат обект на анонимизация или заличаване.
  • W przypadku realizacji projektów rekrutacyjnych – dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu lub dłużej - za Państwa zgodą na potrzeby innych, przyszłych projektów rekrutacyjnych.


 5. Вашите права

  Имате право на достъп до личните си данни, поправяне (коригиране, допълване) изтриване или ограничаване на обработката и прехвърляне на данни.

  Ако сте дали съгласие за обработката, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Съгласието може да бъде оттеглено чрез изпращане на електронно съобщение на следния адрес: [email protected]. Това не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на изразеното от Вас съгласие преди неговото оттегляне. Ако обработката на Вашите лични данни се извършва на основание чл. 6, т. 1, буква f от GDPR, Вие имате право по всяко време, по причини, свързани с Вашата специфична ситуация, да откажете обработката на личните Ви данни.

  Всички тези права се отнасят до степента, позволена от GDPR.

  Можете да упражнявате тези права чрез изпращане на заявление с такова искане на следния адрес: Норгипс ООД със седалище в 02-634 Варшава ул. Рацлавицка 93.

  Всеки потребител има право да подаде жалба до надзорния орган - председателя на Комисията за защита на личните данни.


 6. Сигурност, предаване и споделяне на данни

  Нашият приоритет е сигурността на Вашите данни. Като администратор, ние полагаме всички усилия за гарантиране на сигурността на Вашите лични данни.

  Не споделяме Вашите данни с други организации без Вашето съгласие и знания.

  Личните данни, обработени от администратора, могат да бъдат предоставени на ограничен брой получатели, които се нуждаят от тази информация, само за да изпълняват задълженията си. Данните Ви ще бъдат споделени с бизнес партньори на Администратора, участващи в процеса на доставка.

  Тези данни могат да бъдат предавани до степента, необходима за целите на доставката или получаването на стоките

  Вашите лични данни могат да бъдат предадени на трета държава (т.е. държава, която не принадлежи към Европейското икономическо пространство). Предаването на данни:

  • е необходимо за изпълнението на сключения с Вас договор.
  • е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен във Ваш интерес.
  • е необходимо от съображения за важен обществен интерес.
  • е необходимо поради изпратена рекламация.
  • е необходимо за защита на Вашите жизненоважни интереси.
  • е от публичен регистър.

  Имате право да получите копие от личните данни, предавани към трета държави. 

 7. Допълнителна информация

  Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но може да е необходимо в случай, че трябва да се свържем с Вас, за да отговорим на Вашите въпроси или да предоставим други допълнителни услуги, посочени по-горе. Ако Администраторът позволява създаване на профил, предоставянето на лични данни може да бъде предпоставка за сключване на договор за регистрация на профил.

  Предоставените от Вас лични данни не подлежат на автоматична обработка, включително създаването на профил.

  Повече информация относно защитата на личните данни можете да получите по електронна поща: [email protected]

Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

 • техническа документация на продуктите и решенията
 • калкулацията за разхода на материали
 • обобщен списък на продуктите
 • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре