Общи условия
на продажби, доставка и рекламации
Norgips Sp. z o.o.

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Установяване на търговски отношения между дружество Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище във Варшава (02-634), ул. Рацлавицка 93, вписано в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, към Столичен Районен съд, XIII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под № ЕИК KRS 0000529680, данъчен номер 522-27-02-366, дружествен капитал: 20.010.000 PLN (по нататък: „NORGIPS”), и Купувачът се извършва само въз основа на Договор за търговско сътрудничество; подписан от страни със статут на предприемач, с уговорката, че се прилага за физическо лице, което сключва договор, пряко свързан с неговата стопанска дейност, ако от съдържанието на този договор следва, че той не е от професионален характер за него, по-специално поради предмета на неговата стопанска дейност, предоставен въз основа на разпоредбите за Централния регистър на стопанската дейност:

 1. прилагат се разпоредбите относно потребителите, включени в членове 3851-3853, членове 556-5563 и членове 557-576 (с изключение на член 558, 1 изречение. 2) от Гражданския кодекс относно гаранцията за дефекти на продаден артикул и чл. 5761-5764 от Гражданския кодекс относно претенции на продавача във връзка с дефектността на продадения артикул; и
 2. не се прилагат разпоредбите на чл. 563 и чл. 567.§2 от Гражданския кодекс, отнасящи се за Купувача
 
ZПОРЪЧКИ  
 1. Поръчките sе подават чрез платформата e.Norgips.pl, в съответствие с нейните Общи условия, или в писмена форма, включително по факс или чрез кореспонденция по електронна поща, и се обработват в търговския отдел на NORGIPS в Ополе, където се съхраняват и произвеждат продуктите NORGIPS.
 2. Приемането на поръчката за изпълнение изисква потвърждение от NORGIPS, изпратено чрез електронна комуникация или платформата e.Norgips.pl Ако NORGIPS не потвърди приемането на поръчката, поръчката се счита за изпълнена с предаването на стоките на Купувача или на негов представител (например превозвач).
 3. Размер на поръчката. За среден размер на доставка се приема около 22 (двадесет и два) тона гипсокартонени плоскости. След предварителни договорености е допустима възможност за смесени доставки, напр. една част гипсокартонени плоскости и друга - аксесоари, но тогава стойността на доставката не може да бъде по-малка от 12 000.00 злоти нето (дванадесет), а теглото - най-малко 12 тона.
 4. Специални поръчки.  Стокитемогат да бъдат доставени на Купувача при специални условия, договорени между NORGIPS и Купувача. Тези условия могат да се отнасят до следните начини на изпълнение на поръчката, които могат да бъдат кумулативни или отделни.
  • Разтоварване с оборудване на NORGIPS (възможни са телефонни уговорки).
  • Специално разтоварване (напр. на височина) с оборудване на NORGIPS.
  • Доставка с полуавтомобил.
  • Разтоварване "точно навреме" - (строго определен час в мястото на разтоварване).
  • Разтоварване на повече от едно място, посочено от Купувача.
ТРАНСПОРТ

Стоките се доставят с транспортн на NORGIPS за негова сметка. В случай на специални поръчки (напр. разтоварване с оборудване на NORGIPS) Купувачът ще бъде уведомен за допълнителните разходи Клиентът може да получи стоките и ги транспортира със собствени транспорт след уговаряне с NORGIPS на следните условия: срок, размер на поръчката, вид на транспортното средство и цена. Когато Клиентът сам превозва стоката, тогава се прилага отговорност франко завода, което означава, че рискът от загуба или повреда се прехвърлят на Клиента в момента, в който стоките излязат от склада на NORGIPS.

 
ДОСТАВКА 

Norgips се задължава да достави стоките навреме на посоченото от Купувача място, намиращо се на територията на Република Полша. Той трябва незабавно да информира купувача за всяко забавяне, причинено от събития, които не е могъл да предвиди. За такива събития се смятат непреодолимата сила (включително смущения в производствения процес, наводнение, пожар и т.н.) и непредвидими злополуки (напр. автомобилни катастрофи).

 
РАЗТОВАРВАНЕ 

Купувачът е длъжен да разтовари стоките на мястото на доставка, като използва предвиденото за тази цел оборудване (мотокар) и с особено внимание. Ако стоките се разтоварват с помощта на оборудване на NORGIPS - специална поръчка - рискът от повреда на стоките по време на разтоварването се поема от NORGIPS Купувачът е длъжен да разтовари стоките без неоправдано забавяне, а в случай на неоправдано забавяне по вина на Купувача - да покрие документираните разходи.

 
СЪХРАНЕНИЕ  

Купувачът се задължава да съхранява фолираните стоки, закупени на основание Договора за търговско сътрудничество, върху палети и под покрив и да ги използва в съответствие с документацията и препоръките на NORGIPS, налични на адрес:  http:www.norgips.pl/. Правилното съхранение на опаковани във фолио палети се осъществява на изключителната отговорност на Купувача.

 
РЕКЛАМАЦИИ  

W  Всички рекламации, свързани с качеството на стоките, се подават на специален формуляр, който се подписва от представители на Купувача и NORGIPS. В случай на по-сериозни опасения относно качеството на стоките се изисква допълнителна фотодокументация и образци от стоките, за които се подава рекламация. Крайните срокове за подаване на рекламации са посочени в Договора за търговско сътрудничество. При необходимост от извършване на специализирани изследвания или експертизи срокът за разглеждане на рекламацията може да бъде удължен с допълнителен срок, но не повече от 30 дни.

 
Изтегляне За папка
Подаване на рекламация
 
Изтегляне За папка
Приложение към уведомлението за рекламация

Рекламациите се решават въз основа на полските стандарти. NORGIPS си запазва правото да не приеме рекламация, ако стоките, предмет на рекламацията, са били неправилно съхранявани или използвани в разрез с предназначението им, или в разрез с препоръките и инструкциите на NORGIPS, налични на адрес: www.norgips.pl/.

NORGIPS носи отговорност за физически дефект на стоките при неправилен монтаж или употреба, ако Купувачът е извършил тези действия сам или е възложил на трети лица, за които носи отговорност, или ако тези действия са извършени от крайния купувач на стоките, който е следвал инструкциите, получени от NORGIPS (член 5561, § 3 от Гражданския кодекс); при което тази отговорност не включва:

 1. Грешки при изпълнението и проектирането от трети страни.
 2. Използване на стоките от Купувача, трети лица или крайния купувач в противоречие с техническите параметри и характеристики на стоките, с инструкциите за приложение, получени от NORGIPS, или с приложимата строителна техника.
 3. Неразрешени промени на стоките от страна на Купувача или от крайния купувач на стоките.

Съгласно условията, предвидени в разпоредбите на чл. 5761-5764 от Гражданския кодекс, NORGIPS дължи на Купувача обезщетение, ако Купувачът е направил разходи в резултат на търговска гаранция по отношение на крайния купувач на стоките за физически недостатъци на стоките, ако продадените стоки не са имали свойствата, които е трябвало да имат според предназначението им или според публично дадените уверения, посочени в чл. 5561, § 2 от Гражданския кодекс, или ако са били доставени непълни. NORGIPS носи отговорност пред Купувача, както е посочено в предходното изречение, ако стоките са станали дефектни поради действие или бездействие на NORGIPS.

Горепосочената отговорност се прилага също така, ако NORGIPS, знаейки за дефект на продадените стоки, не е уведомил Купувача за този дефект или не е изготвил инструкциите за монтаж и употреба, приложени към продадените стоки, ако дефектът е възникнал поради това, че стоките са били монтирани и използвани от крайния купувач на стоките в съответствие с тези инструкции.

В случаите, в които NORGIPS носи отговорност за дефекти на продадените стоки, разпоредбите на Гражданския кодекс относно търговската гаранция за физически и правни дефекти се прилагат съответно, при спазване на разпоредбите на настоящия параграф, като крайният купувач на стоките се разбира като потребител, както е определено в разпоредбите на член 221 от Гражданския кодекс.

 
НА ДЪРВЕНИ ПАЛЕТИ  

По правило гипсокартонените плоскостисе доставят на дървени палети, които могат да се връщат. Процедурата за връщане на тези палети е в съответствие с "Инструкциите за връщане на дървени палети".

 
Изтегляне За папка
Инструкции за връщане на дървени палети

 

Варшава, 1 януари 2021 г.

Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

 • техническа документация на продуктите и решенията
 • калкулацията за разхода на материали
 • обобщен списък на продуктите
 • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре