Технически речник

Искате ли да научите повече за звукоизолацията, огнеустойчивостта или какво съдържа декларацията за експлоатационни показатели? Разгледайте нашия технически речник.

K - страничен пренос на звук

R’A,1 – индекс за приблизителна оценка на абсолютна звукоизолация R’

RA,1,R – индекс за оценка на абсолютна звукоизолацияRA,1

RA,1 – индекс за оценка на абсолютна звукоизолация

RA,2 – индекс за оценка на абсолютна звукоизолаци

RW – претеглен индекс на абсолютна звукоизолация

Акустична изолация

Декларация за експлоатационни показатели

Клас на пожароустойчивост на сграда

Клас огнеустойчивост

Класификация относно огнеустойчивост ( пожарни класификации)

Огнеустойчивост

K - страничен пренос на звук

K - страничен пренос на звук, корекция за звук, предаван от съседни вътрешни преградни стени (таван, съседни стени). Корекцията К зависи от геометрията на преградата, начините за нейното свързване с останалите и типа на съседните прегради. Изчисляването на страничния пренос на звук обикновено е сложна задача, която трябва да се възложи на акустичен специалист.

R’A,1 – индекс за приблизителна оценка на абсолютна звукоизолация R’

R’A,1 –  индекс за приблизителна оценка на абсолютна звукоизолация R’ при отчитане на спектралния адаптивен индекс C. Индексът R’A,1 се отнася за звукоизолация на преграда от въздушен шум със средни и високи честоти, при съответните условия на ползване. R’A,1взема предвид страничния пренос на звука K. Стойността на индекса се получава с акустични тестове на място или чрез прогнозен метод на изчисление. Индексът се използва за оценка на звукоизолацията на повечето вътрешни преградни стени.

RA,1,R – индекс за оценка на абсолютна звукоизолацияRA,1

Индексът се получава чрез изваждане на корекцията за неточности RA,1 от индекса за абсолютна звукоизолация (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Индексът се използва за оценка на преградните стените в рамките на жилище в многофамилна сграда и оценка на звукоизолация R "

RA,1 – индекс за оценка на абсолютна звукоизолация

RA,1 – индекс за оценка на акустична изолация при отчитане на спектралния адаптивен индекс C(RA,1 = RW + C), изразен в [db]. Стойност, получена в лабораторни тестове на прегради. Индексът се отнася за звукоизолация от въздушен шум със средни и високи честоти, които са характерни за битовия шум, генериран от хора. Индексът се използва главно за оценка на звукоизолацията на вътрешни преградни стени.

RA,2 – индекс за оценка на абсолютна звукоизолаци

RA,2 – индекс на оценка на абсолютна акустична изолация при отчитане на спектралния адаптивен индекс CtrCtr (RA,1 = RW + Ctr), изразен в [db]. Стойност, получена в лабораторни тестове на прегради. Индексът се отнася за звукоизолация от въздушен шум с ниски честоти, които са характерни за външен шум, например силен уличен трафик. Индексът се използва главно за оценка на звукоизолацията на външни преградни стени.

RW – претеглен индекс на абсолютна звукоизолация

RW – претеглен индекс на абсолютна звукоизолация, изразяван в [dB]. Индикаторът се използва за обща оценка на преградата, прилага се в стандартите на повечето страни от ЕС. Стойност, получена в лабораторни тестове на прегради. Стойността съответства на звукови честоти от 500 Hz на еталонната крива на графика на звукоизолацията на преграда.

Акустична изолация

Акустична изолация - способността на преградата за защита от шум. В случай на вътрешни преградни стени от гипсокартонени плоскости, звукоизолацията се идентифицира със защита срещу въздушен шум. Акустичната изолация се измерва в децибели [dB] предимно чрез използване на показатели RW, RA,1, RA,2, R’A,1 или R’A,2.

Декларация за експлоатационни показатели

Декларация за експлоатационни показатели, съкр. ДЕП (анг. Declaration of Performance, съкр. DoP) - документ, съдържащ информация за типа на продукта и неговите експлоатационни показатели. Съгласно РЕГЛАМЕНТ НА ​​ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕС) № 305/2011 от 1 юли 2013 г., ДЕХ замени декларацията за съответствие.

ДЕП (анг. DoP) потвърждава допускането на строителния продукт на пазара. Декларацията за експлоатационни показатели се прилага към продукт, в случаите на продукти, обхванати от хармонизирана техническа спецификация или европейска техническа оценка.

С издаването на декларация за експлоатационни показатели и етикетирането на продукта с маркировка СЕ, производителят поема отговорност за съответствието на продукта с декларираните параметри.

Клас на пожароустойчивост на сграда

Установени са четири класа на пожароустойчивост на сгради, маркирани с римски цифри "I", „II", "III", "IV".

Елементи на сграда, включена към съответен клас пожароустойчивост, трябва да изпълняват изискванията на съответните норми за проектиране на типа сграда.

Клас огнеустойчивост

Класът огнеустойчивост описва изискваната огнеустойчивост за преграда/елемент на сградата. Класовете огнеустойчивост комбинират обикновените критерии E и І, или R, Е и I, напр. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Подробно обяснение на критериите E, I, R се намира в дефиницията за "огнеустойчивост"

Класификация относно огнеустойчивост ( пожарни класификации)

Документите са издадени въз основа на проведени изследвания от оторизирани изследователски центрове, които определят класа на огнеустойчивост (напр. EI 30, EI 60) на изследваните строителни елементи като напр. в случая за системи за сухо строителство - преградни стени, облицовъчни стени, окачени тавани, обшивки на тавански помещения, сухи замазки. Класификациите за огнеустойчивост също съдържат подробни описания на решенията, информация за използваните материали, чертежи, детайли на решенията, детайли на свръзките и т.н.

Огнеустойчивост

Огнеустойчивостта е способността на преградата / сградния елемент да изпълни специфични изисквания по отношение на условия, имитиращи пожар. По време на пожар, най-важният елемент е възможността за евакуация, следователно мярката за огнеустойчивост е времето, изразено в минути, в което от началото на пожара не е настъпила загуба на следните критерии:

  • R - натоварване на огън - т.е. ситуация, в която описваният елемент изпълнява своята носеща функция. Загубата на носимост е резултат от механични повреди, загуба на стабилност или надвишаване на граничните стойности за деформации или премествания. Системите за сухо строителство се описват с параметър R единствено по отношение на елементите за противопожарно разделяне.
  • E - пожароустойчивост - това е, а състояние, в което описаният елемент запазва функцията си на отделяне. Загубата на херметичност е резултат от появата пламък на ненагряваната страна, пукнатини или отвори с ширина по-голяма от допустимата, през които екскретират газове или пламъци или когато елементът отпадне от конструкцията.
  • I - пожарозащита - това е, състоянието, в което елемент изпълнява изолационни функции по отношение на висока температура. Загубата на пожарозащита настъпва в момента на появата на твърде висока температура от външната страна на изследвания елемент.
Папка с документи
Папка с документи
close

Папката за документи е мястото, където можете да съхранявате избрани файлове за изтегляне и калкулации за разхода на материали.

Кликнете върху "Към папката" на който и да е документ или калкулация.

Благодарение на папката лесно ще подготвите документацията за Вашата инвестиция, съдържаща:

  • техническа документация на продуктите и решенията
  • калкулацията за разхода на материали
  • обобщен списък на продуктите
  • заглавна карта с параметри на инвестицията
Изтеглете ZIP Изтеглете ZIP
Изтеглете PDF Изтеглете PDF
Изпратете na @ Изпратете na @
 Изчистване на папката
Затвори
нагоре